DPD Dobra Praktyka Dystrybucyjna


Dla transportowanych produktów leczniczych wdrożyliśmy zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Good Distribution Practice, GDP). Dla nas to codzienna praktyka, która gwarantuje bezpieczne przyjęcie, transport i wydanie produktów leczniczych.

Dysponujemy flotą odpowiednią do transportu towarów w temperaturze kontrolowanej.  Każdy pojazd typu chłodnia posiada:
- specjalistyczną zabudowę (klasa FNA, wykonana przez najlepszego producenta w Polsce, wg specyfikacji uzgodnionej z Centralnym Ośrodkiem Chłodnictwa i bazując na naszych doświadczeniach),
- agregat chłodniczy (z 80%-tową nadwyżką mocy względem standardowych wytycznych producenta dla takiej przestrzeni ładunkowej) dodatkowo wyposażony w podwójne zasilanie,
- dwa niezależne ogrzewania postojowe wysokiej wydajności (jako wsparcie przy ektremalnych temperaturach zimą, w celu utrzymania małego rozrzutu temperatury oraz jako dodatkowe zabezpieczenie w przypadku awarii agregatu),
- najlepszy obecnie dostępny na rynku rejestrator temperatury, połączony bezpośrednio z systemem GPS, co umożliwia zdalny odczyt temperatury w czasie rzeczywistym oraz - w połączeniu z nasza aplikacją transportową - automatyczne informowanie klienta o temperaturze ładunku,
- książkę czystości pojazdu (kontrola czystości jest przeprowadzana przez niezależną firmę zewnętrzną).

Charakterystyka zabudowy izotermicznej, wyposażenie, specyficzne ustawienie urządzeń, szczegółowe przeszkolenie, jak i ciagły nadzór nad procesem transportu umożliwiają utrzymanie i kontrolę wymaganej temperatury podczas całego transportu w zakresie +15°C do +25°C, a także +2°C do +8°C z zachowaniem minimalnych wahań temperatury (bez naruszenia granic zakresu).

Temperaturę w przestrzeni ładunkowej monitorujemy 24 h na dobę w czasie rzeczywistym przez całą trasę (zarówno kierowca, jak i biuro, według ustalonych procedur wewnętrznych). Każdy termograf jest kalibrowany co najmniej raz w roku przez niezależne akredytowane laboratorium. Agregaty serwisowane są regularnie w autoryzowanym serwisie, by zagwarantować ich ciągłą sprawność. Podczas każdegu serwisu wymieniane są wszystkie części serwisowe, wykluczając w ten sposób ryzyko awarii. Serwisy każdego pojazdu oraz agregatu odbywają się co 30 tys. km. Jest to bardzo rygorystyczne podejście, choć z naszej perspektywy konieczne abyśmy mogli zapewnić naszym klientom terminowość i niezawodność dostaw.

Wszystkie nowe pojazdy przed kwalifikacją do transportu farmaceutyków zostają poddane procedurze mapowania rozkładu temperatur w komorze ładunkowej. Podczas tego szczegółowego procesu badana jest szczelność zabudowy oraz utrzymanie wskazanej temperatury we wszystkich częściach komory ładunkowej przy ekstremalnej temperaturze otoczenia (-20°C do +40°C). Procedura przeprowadzana jest w laboratorium Centralnego Ośrodka Chłodnictwa COCH w Krakowie, z wykorzystaniem 60-80 czujników. Potwierdzeniem pozytywnej weryfikacji jest Certyfikat mapowania wraz ze szczegółowym raportem.

Transport produktów leczniczych ukierunkowany jest na tryb ekspresowy, zarówno w wariancie dedykowanym, jak i w doładunku (w osobnych komorach ładunkowych, z niezależnymi ustawieniami i pomiarami temperatury, tzw. Multitemp).

Do transportu farmaceutyków, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz użytkowania pojazdów typu chłodnia opracowaliśmy szczegółowe instrukcje dla naszych kierowców.

Monitorowanie i ocena realizacji zasad GDP w praktyce podlega cyklicznym audytom wewnętrznym. Co roku poddajemy się również weryfikacji podczas audytu zewnętrznego przeprowadzanego przez niezależną jednostkę certyfikacyjną (
TÜV NORD).